Mogę

Województwo wielkopolskie - rekrutacja 2007/2008
Maksymalna liczba punktów z części humanistycznej: 50
Maksymalna liczba punktów z części matematycznej: 50
Maksymalna liczba punktów do zdobycia za świadectwo: 48
Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany przez dyrekcję szkołyPunkty przyznawane za oceny:
- ocena celująca:12
- ocena bardzo dobra:10
- ocena dobra:8
- ocena dostateczna:6
- ocena dopuszczająca:4
- ocena niedostateczna:0
Twoje oceny
język polski:
obowiązkowy język obcy:
Geografia:
Biologia:
Fizyka:
Chemia:
Historia:
Informatyka:
Technika:
Sztuka:
Historia wiedzy o społeczeństwie:
Wychowanie fiz.:
jeligia:
j. angielski:
j. niemiecki:
j. rosyjski:
j. francuski:
j. hiszpański:
Maksymalna liczba punktów za świadectwo z wyróżnieniem: 8
Maksymalna liczba punktów 8
Punktowane konkursy

Osiągnięcia kandydata w kategoriach:
a) naukowe – udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty (wymienione w punkcie 5lit.zasad rekrutacji) - 6 ptk.
b) sportowe (wymienione w punkcie 5lit. b) zasad rekrutacji)

  • na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6) - 6 pkt.
  • na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) - 6 pkt.
  • na szczeblu powiatowym(miejsca 1-3) - 3 pkt.
c) artystyczne (wymienione w punkcie 5 lit. c) zasad rekrutacji)
  • na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6) - 6 pkt.
  • na szczeblu co najmniej wojewódzkim (miejsca 1-3) - 6 pkt.
  • na szczeblu powiatowym(miejsca 1-3) - 3 pkt.
d) inne – konkursy tematyczne (wymienione w punkcie 5 lit. d) zasad rekrutacji)
  • organizowane na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6) - 6 pkt.
  • organizowane na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) - 3 pkt.
e) Oficjalny reprezentant Polski w dziedzinach wymienionych w punkcie 5 lit. e) - 6 pkt.

Uwagi

Do punktacji wlicza się nie wiecej niż 4 osiągnięcia - w tym maksymalnie 2 w danej kategorii - z zastrzeżeniem, że uwzglednia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie/dyscyplinie tylko jeden raz. czyli max 24p.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k